SÄÄNNÖT

Pörssin Alumnit Ry:n Säännöt

Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 10.12.2014
Muutokset on tehty PRH:n ehdotuksen perusteella 10.2.2015 (kohdat 4 § ja 6 §). 

1 § Yhdistyksen nimi on Pörssin Alumnit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kauppa- tai taloustieteellisiä opintoja suorittaneiden henkilöiden (alumnien) yhdistäjänä sekä luoda ja ylläpitää perinteitä alumnien välillä. Tämän lisäksi yhdistys toimii jäsentensä ammatillista kehittymistä ja verkostoitumista mahdollistavana organisaationa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään myös vuorovaikutusta alumnien ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja sen opiskelijoiden välillä. Yhdistys voi myös myöntää Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleville ansioituneille henkilöille stipendejä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kuitenkin harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää vapaa-ajantapahtumia, huvi- ja koulutustilaisuuksia, rahakeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, jolla kerätään varoja välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi hakea Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tai sen edeltäjistä valmistunut tai siellä merkittävästi opintoja suorittanut tai siellä työskennellyt henkilö. Jäsenen kotipaikka voi olla myös ulkomailla. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi liittymisen edellytyksenä on vuosittaisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun maksaminen. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenen voi erottaa yhdistyksen hallitus, mikäli jäsen on jättänyt erääntyneen liittymismaksunsa tai jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksista on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköisesti jäsenen itsensä ilmoittamaan yhteystietoon. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisesti.

5 § Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien lausunto.

2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edellisen tilikauden osalta.

4. Esitetään kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet.

5. Vuosikokous päättää seuraavan toimikauden hallituksen jäsenistä.

6. Valitaan yhdestä kahteen (1–2) toiminnantarkastajaa ja yhdestä kahteen (1–2) varatoiminnantarkastajaa kuluvalle tilikaudelle.

7. Valitaan henkilöt muihin mahdollisiin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on vakinainen edustus.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen voi kuulua neljästä kahdeksaan (4–8) jäsentä. Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja sihteerin. Ehdolle hallituksenjäseneksi voi asettua yhdistyksen jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet tai lähinnä puolet ovat vuosittain erovuorossa. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan huhtikuun alusta. Hallituksen jäsenen peräkkäisten toimikausien määrä on rajoitettu yhteen. Hallituksen erovuorosta erilliset eropyynnöt käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi hallituksen kokouksiin voidaan kutsua yksi Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Pörssi ry:n edustaja ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun edustaja, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Mikäli ehdokkaita hallituksen jäseniksi on enemmän kuin hallitukseen on vapaita paikkoja, suoritetaan ehdokkaiden kesken enemmistövaali. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan hallitukseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään 50 % hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestystilanteissa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus voi pitää kokouksensa etäkokouksina.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8 § Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

9 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole muilta osin toisin määrätty. Äänivaltaisia ovat yhdistyksen jäsenet. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa pöydällepanoa voi vaatia 1/3 kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Pöydälle pantu asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa siitä on myös päätettävä.

10 § Yhdistyksen sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Ensimmäisessä kokouksessa sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttumattomina.

11 § Yhdistyksen purkamisesta päätetään äänestämällä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokousten välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä. Jäljelle jääneet varat on yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan luovutettava edistämään yhdistyksen perinteiden ja historian vaalimista tai Jyväskylän yliopistolle käytettäväksi kauppakorkeakoulun opiskelijoiden opiskelun tukemiseen.

12 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.