TIETOSUOJASELOSTE

Jäsenrekisteri

Tämä on Pörssin Alumnit ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä
Pörssin Alumnit ry


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Susanna Lindholm, sähköpostiosoite: porssin.alumnit@gmail.com.


3. Rekisterin nimi
Yhdistyksen jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää rekisteriä Pörssin Alumnit ry:n jäsenistä, tiedottaa jäseniä yhdistyksen toiminnan mukaisista asioista ja hoitaa jäsenmaksujen laskutusta.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), kansallisuus, syntymäaika, opintojen aloitusvuosi ja valmistumisvuosi, tiedot tapahtumiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta sekä tiedot jäsenmaksujen suorittamisesta.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä hänen itsensä toimittamasta liittymislomakkeesta ja muista tilanteista, joissa hän luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilön tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen tärkeimmille sidoskumppaneille, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle tai Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:lle jäsenen luvalla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sellaisia henkilötietoja kerätään, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja jäsensuhteen ylläpidon kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden vastuulle se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tietää, käsitteleekö yhdistys rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Jos jäsenen henkilötietoja käsitellään, on hänellä oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse porssin.alumnit@gmail.com . Pyyntö esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan epätarkan, virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista, tai tietyissä tilanteissa tiedon poistamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse porssin.alumnit@gmail.com.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenellä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi, jos hän odottaa yhdistyksen vastausta tietojensa poistamista tai oikaisemista koskevaan pyyntöön. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse porssin.alumnit@gmail.com.